Operačný program a kód výzvy

OP Výskum a inovácie, OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

 

Cieľ výzvy

Zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov a podpora rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Alokácia finančných prostriedkov

175.000.000,- EUR

 

Výška príspevku na projekt

Min. 100.000,- EUR

Max. 5.000.000,- EUR

 

Termíny na predkladanie projektov

Od 02.08.2016 do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov

Uzávierka 1. kola: 30.09.2016

Uzávierka 2. kola: 30.11.2016

 

Dĺžka realizácie projektu

Max. 15 mesiacov

 

Oprávnený žiadateľ

Podnikateľský subjekt:

 • zapísaný v Obchodnom registri v SR (podnik),
 • podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia (živnostník).

Podnikateľský subjekt musí existovať minimálne 36 mesiacov pred podaním projektu.

V prípade živnostníka nesmela byť živnosť v rámci posledných 36 mesiacov prerušená.

Oprávnené aktivity

Obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku za účelom dosiahnutia:

 1. inovácie produktu,
 2. inovácie procesu,
 3. organizačnej inovácie – len v kombinácii s a) alebo b).

 

V rámci jednotlivých oprávnených aktivít je možné financovať napríklad:

 • Nákup DHM – 022 Samostatne hnuteľné veci (napr. stroje, prístroje, zariadenia)
 • Nákup DNM – 013, 014, 019 (napr. softvérové vybavenie, oceniteľné práva)

 

Za oprávnené sú považované nasledovné typy projektov:

 1. projekty realizované s cieľom zníženia technologickej medzery SR;
 2. projekty realizujúce technologický transfer z prostredia vedecko-výskumných organizácií;
 3. projekty realizujúce ostatné inovačné opatrenia s cieľom dosiahnutia inovácie produktu a/alebo procesu (prípadne aj organizačnej inovácie).

 

 

 

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci sa odvíja v závislosti od veľkosti žiadateľa (podniku) v predkladanom projekte. Výrazne vyššia je podpora malých a stredných podnikov v porovnaní s podnikmi veľkými, pričom vyššia intenzita je v regiónoch stredného a východného Slovenska.

Miesto realizácie projektu

 

Kategória podniku

a  intenzita pomoci v % celkových oprávnených výdavkov

Malý podnik

Stredný podnik

Veľký podnik

Západné Slovensko (TT, NR, TN)

45 %

35 %

25 %

Stredné Slovensko

(BB, ZA)

55 %

45 %

35 %

Východné Slovensko

(PO, KE)

55 %

45 %

35 %

Spôsob poskytnutia pomoci

 • Refundácia (preplatenie po vynaložení investície)
 • Predfinancovanie
 • Kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania

 

 

Oprávnené územie (Miesto realizácie projektu)

Pomoc je možné získať pre podporu projektov vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodujúcim je miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa.

 

Veme Vám pomôcť

 

Ak máte záujem zapojiť sa do predmetnej výzvy a potrebujete pomôcť, alebo poradiť, obráťte sa na nás. V rámci našich aktivít Vám vieme zabezpečiť:

 • Komplexné vypracovanie projektovej žiadosti s potrebnými prílohami
 • Potrebné posúdenie vhodnosti projektu a prípadné konzultácie
 • Komplexné projektové riadenie od prípravy projektu, cez jeho implementáciu až po následné monitorovanie.

Viac o našich službách v oblasti fondov EÚ sa dočítate tu.

 

 

Technologická úroveň v podnikoch a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít (v priemysle aj službách)

 

 

 

 

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (v gescii Ministerstva hospodárstva SR) vyhlásila 2. augusta 2016 výzvu na predkladanie projektov na podporu zlepšovania konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory inovačných aktivít v priemysle a službách. Výzva je zameraná na podporu nákupu inovatívnych technológii, ktoré významne zlepšia podnikové produkty/služby alebo procesy.

 

Späť na aktuality >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016