STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Kvalitná analýza môže zásadne ovplyvniť správnosť Vašich strategických rozhodnutí.

Potreba klienta

Identifikácia

požiadaviek

Metodický

rámec

Výskum

a podklady

Spracovanie

materiálu

Pripomienkovanie

a finalizácia

Výstup

pre klienta

Stratégia označuje dlhodobý plán podniku, organizácie, regiónu či štátu vytváraný za účelom dosiahnutia určitého cieľa / cieľov v tej ktorej oblasti. Je jedným z výstupov strategického riadenia a vo väčšine prípadov štandardizovaný v podobe strategického dokumentu.

Kvalitne spracovaný strategický dokument by Vám mal poskytnúť odpovede na všetky nasledujúce otázky:

 • Aký je aktuálny stav a vývoj v odvetví či regióne?
 • Aké sú aktuálne trendy a smerovanie?
 • Aké zdroje a zázemie sú k dispozícii?
 • Aké sú možnosti ďalšieho rozvoja?
 • Aké väzby a súlad je potrebné dosiahnuť?
 • Aké sú kľúčové ciele a ukazovatele, ktoré budete sledovať?
 • Aké synergické efekty môže budúce smerovanie priniesť?

 

Stratégia by pritom nemala byť len formálnym prejavom splnenia si povinností pri firemnom či regionálnom plánovaní, či prehľadom a hodnotením aktuálne realizovaných činností, ale skutočným konceptom udávajúcim východiská a smerovanie v nadchádzajúcom strednodobom alebo dlhodobom horizonte.

 

V rámci našich služieb sme schopní zabezpečiť komplexné spracovanie strategických dokumentov od identifikácie východísk a aktuálnej situácie, cez horizontálny a vertikálny súlad s odvetvovými, regionálnymi, národnými či nadnárodnými koncepciami a stratégiami až po nastavenie kľúčových parametrov pre hodnotenie dosahovaných cieľov vrátane identifikácie potenciálnych zdrojov financovania. Okrem toho vieme byť tiež konzultačným partnerom pre Vás pri tvorení konceptu, spracovaní či pripomienkovaní a finalizácii strategických dokumetov.

Naše skúsenosti sme rokmi zbierali a využili aj pri príprave, tvorbe a pripomienkovaní viacerých strategických dokumentov, ku ktorým patria napríklad:

 • Výskum súčasného stavu a aktualizácia analýz a prehľadov z komplexného auditu podnikateľského prostredia z hľadiska malých a stredných podnikateľov,
 • Akčný plán rozvoja cestovného ruchu vo väzbe na územie Trnavského samosprávneho kraja,
 • Feasibility study premeny vidieckej oblasti na priemyselnú (región západného Slovenska),
 • Systém vnútorného hodnotenia uplatniteľnosti absolventov vysokej školy,
 • Stratégia pre rozvoj klastrových aktivít.

Vedeli ste, že...?

Kvalitne spracovaný strategický dokument nie je „dokumentom do zásuvky“, práve naopak, môže sa stať Vašim nástrojom, ako presvedčiť a motivovať zamestnancov, partnerov, obyvateľov, resp. celé okolie a všetky zainteresované strany, aby sa stali súčasťou napĺňania definovanej stratégie a podieľali sa na dosahovaní jej cieľov.

Ak máte záujem o konzultácie či spracovanie strategických dokumentov, kontaktujte nás a my Vám radi pomôžeme.

Späť na služby >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016