ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Sme tu pre Vás v každej fáze projektového cyklu.

V rámci našej činnosti Vám dokážeme poskytnúť kvalitné poradenstvo v súvislosti s posúdením, prípravou, realizáciou ako aj vyhodnotením projektu či projektového zámeru. Podieľali sme sa napríklad na tvorbe a realizácii:

  • Vzdelávacích projektov a programov vybraných spoločnosti,
  • Prezentačných programov a podujatí na podporu predaja,
  • Projekte otvorenia a modernizácie obchodnej prevádzky,
  • Projekte hodnotenia a zlepšovania kvality služieb spoločnosti v cestovnom ruchu.

 

 

 

Vedeli ste, že...?

K realizácii projektov nie sú vždy nevyhnutné len granty, dotácie, či investičná pomoc. Existujú oblasti podnikania, či regióny, ktoré vzhľadom na priority EÚ a štátu, nemajú nárok na žiadnu pomoc. To však neznamená, že sa v týchto oblastiach nerealizujú žiadne projekty či investičné zámery.

Princípy projektového manažmentu sú pritom všeobecne uplatniteľné bez ohľadu na odvetvie či región pôsobenia, samozrejme so  zreteľom na ich špecifiká.

 

Späť na služby >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016