Podpora Priemyselných výskumno-vývojových centier

 

Výskumná agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila 3. februára 2016  výzvu na predkladanie projektov na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier.

Operačný program a kód výzvy

OP Výskum a inovácie, OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01

 

Cieľ výzvy

Strategickým cieľom je podporiť nové, alebo existujúce priemyselné výskumno-vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci dlhodobých projektov, ktorých doba trvania môže byť až do konca programového obdobia.

Alokácia finančných prostriedkov

200.000.000,- EUR

 

Výška príspevku na projekt

Min. 1.000.000,- EUR

Max. 7.000.000,- EUR

 

Termíny na predkladanie projektov

Od 03.02.2016 do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov

Uzávierka 1. kola: 31.03.2016

Uzávierka 2. kola: 31.05.2016

 

 

Oprávnený žiadateľ / partner

Žiadateľ:

Podnikateľský subjekt:

 • realizujúci v rámci svojej činnosti aj aktivity Výskumu a Vývoja (VaV),
 • existujúci min. 12 mesiacov pre podaním žiadosti (projektu),
 • majúci min. 1 riadnu účtovnú závierku za nepretržité obdobie min. 12 mesiacov.

 

 

Partner:

 • Štátny sektor VaV (napr. Slovenská akadémia vied),
 • Vysoké školy (štátne, verejné, súkromné),
 • Neziskový sektor VaV (napr. klastre, neziskové organizácie, občianske združenia realizujúce VaV),
 • Podnikateľský sektor (realizujúci aj VaV).

 

Oprávnené aktivity

1. Základný výskum

2. Priemyselný výskum

3. Experimentálny vývoj

4. Zriadenie a modernizácia výskumných infraštruktúr

V rámci jednotlivých oprávnených aktivít je možné financovať napríklad:

 • Nákup DHM – výskumnej infraštruktúry (prístroje, laboratóriá a pod.)
 • Nákup DNM – výskumnej infraštruktúry (napr. softvérové vybavenie)
 • Nevyhnutné stavebné úpravy pre potreby budovanie a modernizácie výskumnej infraštruktúry
 • Personálne výdavky (výskumní pracovníci, technici, experti, projektový manažment a pod.)

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci sa odvíja v závislosti od veľkosti žiadateľa (podniku) a kategórie partnera v predkladanom projekte. Výrazne vyššia je podpora malých a stredných podnikov v porovnaní s podnikmi veľkými. Štátne, verejné a neziskové organizácie výskumu a vývoja (napr. univerzity, výskumné ústavy, klastre a pod.), ktoré budú partnermi projektu, majú len minimálnu alebo žiadnu mieru spolufinancovania projektu.

Spôsob poskytnutia pomoci

Predfinancovanie, Refundácia, Zálohové platby (len pre štátne organizácie)

 

Oprávnené územie (Miesto realizácie projektu)

Pomoc je možné získať pre podporu projektov vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Rozhodujúcim je miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa.

 

Definícia priemyselného výskumno-vývojového centra

Priemyselné výskumno-vývojové centrum je v zmysle výzvy výskumné konzorcium (t.j. nie je to samostatný právny subjekt) fungujúce na základe partnerskej zmluvy, v ktorom lídrom je konkrétny priemyselný podnik, ktorý pre svoju činnosť potrebuje realizovať výskum a vývoj v konkrétnej oblasti, ktorá je spojená tematicky s jeho hospodárskou činnosťou, pričom partnerom je minimálne jedna výskumná inštitúcia, alebo malý, resp. stredný podnik tak, aby v rámci projektu došlo k efektívnej spolupráci.

 

 

 

Vieme Vám pomôcť

 

Ak máte záujem zapojiť sa do predmetnej výzvy a potrebujete pomôcť, alebo poradiť, obráťte sa na nás. V rámci našich aktivít Vám vieme zabezpečiť:

 • Komplexné vypracovanie projektovej žiadosti s potrebnými prílohami
 • Potrebné posúdenie vhodnosti projektu a prípadné konzultácie
 • Komplexné projektové riadenie od prípravy projektu, cez jeho implementáciu až po následné monitorovanie.

Viac o našich službách v oblasti fondov EÚ sa dočítate tu.

 

 

Podpora Priemyselných výskumno-vývojových centier

 

Výskumná agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila 3. februára 2016  výzvu na predkladanie projektov na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier.

 

Operačný program a kód výzvy

OP Výskum a inovácie, OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01

 

Cieľ výzvy

Strategickým cieľom je podporiť nové, alebo existujúce priemyselné výskumno-vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci dlhodobých projektov, ktorých doba trvania môže byť až do konca programového obdobia.

 

Alokácia finančných prostriedkov

200.000.000,- EUR

 

Výška príspevku na projekt

Min. 1.000.000,- EUR

Max. 7.000.000,- EUR

 

Termíny na predkladanie projektov

Od 03.02.2016 do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov

Uzávierka 1. kola: 31.03.2016

Uzávierka 2. kola: 31.05.2016

 

Oprávnený žiadateľ / partner

Žiadateľ:

Podnikateľský subjekt:

 realizujúci v rámci svojej činnosti aj aktivity Výskumu a Vývoja (VaV),

 existujúci min. 12 mesiacov pre podaním žiadosti (projektu),

 majúci min. 1 riadnu účtovnú závierku za nepretržité obdobie min. 12 mesiacov.

 

Partner:

 Štátny sektor VaV (napr. Slovenská akadémia vied),

 Vysoké školy (štátne, verejné, súkromné),

 Neziskový sektor VaV (napr. klastre, neziskové organizácie, občianske združenia realizujúce VaV),

 Podnikateľský sektor (realizujúci aj VaV).

 

Oprávnené aktivity

1. Základný výskum

2. Priemyselný výskum

3. Experimentálny vývoj

4. Zriadenie a modernizácia výskumných infraštruktúr

V rámci jednotlivých oprávnených aktivít je možné financovať napríklad:

 Nákup DHM – výskumnej infraštruktúry (prístroje, laboratóriá a pod.)

 Nákup DNM – výskumnej infraštruktúry (napr. softvérové vybavenie)

 Nevyhnutné stavebné úpravy pre potreby budovanie a modernizácie výskumnej infraštruktúry

 Personálne výdavky (výskumní pracovníci, technici, experti, projektový manažment a pod.)

 

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci sa odvíja v závislosti od veľkosti žiadateľa (podniku) a kategórie partnera v predkladanom projekte. Výrazne vyššia je podpora malých a stredných podnikov v porovnaní s podnikmi veľkými. Štátne, verejné a neziskové organizácie výskumu a vývoja (napr. univerzity, výskumné ústavy, klastre a pod.), ktoré budú partnermi projektu, majú len minimálnu alebo žiadnu mieru spolufinancovania projektu.

 

 

 

Žiadateľ

/

 Partner

projektu

Kategória pomoci

a jej intenzita v % celkových oprávnených výdavkov

Základný

výskum

Priemyselný výskum

Experimentálny vývoj

Zriadenie a modernizácia výskumných infraštruktúr

Podnik (žiadateľ)

Malý podnik

100 %

80 %

60 %

50 %

Stredný podnik

100 %

75 %

50 %

50 %

Veľký podnik

100 %

65 %

40 %

50 %

Univerzita /

Vysoká škola

95 %

95 %

95 %

95 %

Neziskové organizácie VaV

95 %

95 %

95 %

95 %

Štátne organizácie VaV

100 %

100 %

100 %

100 %

Späť na aktuality >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016