Investičná pomoc na Slovensku v roku 2016

 

Okrem grantových schém financovaných z fondov EÚ existuje možnosť požiadať aj o investičnú pomoc na základe zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších podpisov, ktorý nadväzuje na predchádzajúce právne úpravy, ktorými boli napr. Zákon o investičných stimuloch alebo Schéma regionálnej pomoci pre veľké podniky. Zákon administruje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je centrálnou inštitúciou kompetentnou na rokovanie a poskytovanie investičných stimulov.

 

 

Prijímateľ investičnej pomoci

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, zapísaná v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR, ktorá bude realizovať investičný zámer v Slovenskej republike, prijímateľ musí byť v 100 % vlastníctve žiadateľa alebo žiadateľ musí byť vo vzťahu k prijímateľovi ovládajúcou osobou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Formy investičnej pomoci

Formy investičnej pomoci, ktoré je možné získať na podporu počiatočnej investície a vytváranie pracovných miest:

 •  dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
 • úľavy na dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov (maximálne na obdobie 10 po sebe idúcich rokov / zdaňovacích období od obdobia, v ktorom bolo vydane rozhodnutie o schválení pomoci),
 • príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“),
 • prevod nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku

 

Projekty investičnej pomoci a minimálne kritériá pre jej získanie

Investičné stimuly sa na základe aktuálneho znenia zákona o investičnej pomoci poskytujú na projekty nasledujúcich kategórií investícií:

 • priemyselná výroba,
 • technologické centrá,
 • centra strategických služieb,
 • cestovný ruch.

Pre každú zo spomínaných kategórií sú určené osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pri podaní žiadosti o investičný stimul, ako aj pri a po realizácii samotného investičného zámeru. Na základe posledných legislatívnych úprav, ktoré boli schválené v roku 2015, je kľúčovým kritériom umiestnenie investície vo vzťahu vyspelosti zvoleného regiónu Slovenska, meraného mierou nezamestnanosti na základe štatistík zverejňovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Priemyselná výroba

Miera nezamestnanosti

Minimálna výška investície

(v EUR)

Podiel nových výrobných a technologických zariadení (v %)

Minimálny počet novovytvorených pracovných miest

Minimálna miera krytia investície vlastným imaním (v %)

Nižšia ako

priemer SR

10 mil.

60

40

50

Vyššia ako

priemer SR

5 mil.

50

40

50

Min. o 35 % vyššia ako priemer SR

3 mil.

40

40

50

Najmenej rozvinuté regióny SR

0,2 mil.

30

10

50

Technologické centrá

Minimálna výška investície

(v EUR)

Minimálny podiel zamestnancov s VŠ vzdelaním (v %)

Minimálny počet novovytvorených pracovných miest

Minimálna miera krytia investície vlastným imaním (v %)

0,5 mil.

70

30

50

Centrá strategických služieb

Minimálna výška investície

(v EUR)

Minimálny podiel zamestnancov s VŠ vzdelaním (v %)

Minimálny počet novovytvorených pracovných miest

Minimálna miera krytia investície vlastným imaním (v %)

0,4 mil.

60

40

50

Cestovný ruch

Miera nezamestnanosti

Minimálna výška investície

(v EUR)

Podiel nových výrobných a technologických zariadení (v %)

Minimálny počet novovytvorených pracovných miest

Minimálna miera krytia investície vlastným imaním (v %)

Nižšia ako

priemer SR

10 mil.

40

40

50

Vyššia ako

priemer SR

5 mil.

20

40

50

Min. o 35 % vyššia ako priemer SR

3 mil.

20

40

50

Najmenej rozvinuté regióny SR

0,2 mil.

20

5

50

Pri určovaní miery nezamestnanosti a následného zaradenia investičnej pomoci z hľadiska kategorizácie a maximálnej miery pomoci sa do úvahy berie miera nezamestnanosti zverejnená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypočítaná z celkového disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie za rok predchádzajúci roku, v ktorom bol investičný zámer podaný.

Najmenej rozvinutými regiónmi sú v zmysle zákona č.336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov okresy, kde je nezamestnanosť vyššia ako 1,6–násobok miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za aspoň deväť štvrťrokov počas predchádzajúcich 12 za sebou idúcich štvrťrokov. Aktuálne sa jedná o týchto 12 okresov Slovenska:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné podmienky poskytnutia investičnej pomoci

1. Založenie nového podniku, rozšírenie existujúceho podniku, diverzifikácia resp. zásadná zmena výrobného programu alebo poskytovaných služieb.

2. Splnenie minimálnych kritérií investičného zámeru v zmysle definovaných kritérií (viď vyššie časť Projekty investičnej pomoci a minimálne kritériá pre jej získanie).

3. V prípade projektov rozširovania priemyselnej výroby nárast produkcie (výrobnej kapacity) o minimálne 15 %.

4. Doba realizácie investičného projektu maximálne 3 roky od schválenia investičnej pomoci (v prípade veľkých projektov s rozpočtom väčším ako 50 mil. EUR maximálne 5 rokov od schválenia investičnej pomoci).

5. Začatie prác na projekte až po podaní žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci na Ministerstvo hospodárstva SR.

 

 

Intenzita investičnej pomoci

Intenzita pomoci je v súčasnosti prioritne závislá od regiónu, v ktorom bude investícia umiestnená.

 • Gelnica,
 • Kežmarok,
 • Lučenec,
 • Poltár,
 • Revúca,
 • Rimavská Sobota,
 • Rožňava,
 • Sobrance,
 • Sabinov,
 • Trebišov,
 • Veľký Krtíš,
 • Vranov nad Topľou.

Región

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

Západné Slovensko

25 %

25 %

25 %

25 %

Stredné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Východné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Výšku pomoci je možné nevýšiť o 20 % v prípade malého podniku a o 10 % v prípade stredného podniku.

 

 

 

Viac o investičnej pomoci sa môžete dočítať na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk alebo nás kontaktujte a my Vám radi poradíme.

 

 

Späť na aktuality >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016