FONDY EÚ

Vaše nápady pretavíme do reálneho projektu.

Máte nápad, ktorý by ste radi realizovali formou projektu?

Chcete získať na svoj ďalší rozvoj prostriedky z fondov EÚ?

Neviete sa zorientovať v spleti dokumentov, nástrojov a možností získavania dotácií?

Potrebujete poradiť či pomôcť s posúdením projektového zámeru či prípravou projektovej žiadosti?

Neviete, ako úspešne implementovať projekt financovaný z prostriedkov EÚ?

 

OBRÁŤTE SA  NA NÁS.

Kvalitný projekt je totiž základom úspechu nie len pri získavaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, ale aj pri ich následnom čerpaní. Počas uplynulých rokov sme stáli pri príprave, realizácii a monitoringu mnohých projektov v rôznych častiach Slovenska, pričom sa jednalo tak o projekty pre súkromný sektor ako aj sektor verejný (verejná správa, samospráva).

 

V rámci našich skúseností Vám vieme zabezpečiť:

  • Posúdenie vhodnosti projektového zámeru a možnosti jeho financovania z prostriedkov EÚ
  • Spracovanie kompletnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh
  • Spracovanie finančnej analýzy a ďalších podporných nástrojov a dokumentov požadovaných pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • Komunikáciu s poskytovateľmi prostriedkov a sprostredkovateľskými agentúrami počas celého projektového cyklu
  • Implementáciu projektu formou externého projektového manažmentu
  • Konzultačnú podporu v každej fáze projektového cyklu od jeho prípravy až po následný monitoring po jeho úspešnom ukončení.

 

Pre viac informácií o možnostiach čerpania fondov EÚ nás kontaktujte a my Vám radi poradíme.

Vedeli ste, že...?

Slovenská republika je od roku 2004 členom Európskej únie, čo jej umožňuje čerpať finančné prostriedky z viacerých fondov. Čerpanie sa pritom začalo už v období pred vstupom našej krajiny do EÚ, kedy nám bola poskytovaná tzv. predvstupová pomoc z fondov PHARE, ISPA a SAPARD. V súčasnosti na Slovensku beží čerpanie už v poradí tretieho programovacieho obdobia na roky 2014 – 2020, ktoré prináša 6 nových operačných programov a Program rozvoja vidieka,  v rámci ktorých je k dispozícii viac ako 15 mld. EUR, s možnosťou čerpania týchto finančných prostriedkov až do roku 2023.

Späť na služby >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016