ANALÝZY

Kvalitná analýza môže zásadne ovplyvniť správnosť Vašich strategických rozhodnutí.

Potreba klienta

Identifikácia

požiadaviek

Metodický

rámec

Výskum

a podklady

Spracovanie

materiálu

Pripomienkovanie

a finalizácia

Výstup

pre klienta

Analýza je jednou zo základných metód využívaných vo všetkých odborných a vedeckých oblastiach. Jej výsledkom sú štandardne zhodnotenie aktuálneho stavu, či vývoja situácie za uplynulé obdobie, ale aj predikcie a očakávaný vývoj v budúcnosti. Analytické materiály zároveň zvyčajne dokážu odhaliť rôzne príčinné súvislosti a vzájomné závislosti medzi dátami, čím dokážu objektívne zhodnotiť skúmanú oblasť.

V rámci našich skúseností sme realizovali viaceré analýzy a hodnotiace materiály, ku ktorým patria napríklad:

 • Finančná analýza pre investičný zámer výstavby výrobného závodu v Nitre
 • Finančná analýza k podnikateľskému zámeru prevzatia siete predajní a servisov motorových vozidiel na strednom Slovensku
 • Analýza a hodnotenie výdavkov na lieky vybraných koncových nemocníc Slovenska
 • Hodnotenie a komparácia poskytovaných služieb vybraných zariadení pre seniorov
 • Identifikácia a zhodnotenia príčin nezamestnanosti vo vybranom regióne
 • Hodnotenie kvality života a životného prostredia vybraných miest a obcí západného Slovenska z pohľadu vybraných ukazovateľov

 

Vďaka našim skúsenostiam Vám vieme poskytnúť:

 

 • Spracovanie komplexnej analýzy na základe Vašich požiadaviek od jej prípravy až po finálne vyhodnotenie
 • Zostavenie objektívneho metodického rámca pre realizáciu výskumu, prieskumu a následných analýz
 • Príprava, spracovanie a vyhodnotenie dátových súborov a podkladov
 • Príprava, spracovanie a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
 • Príprava, realizácia a vyhodnotenie elektronických prieskumov
 • Príprava, realizácia a vyhodnotenie ankety (anketového prieskumu)
 • Konzultačné služby k príprave, tvorbe, realizácii a vyhodnoteniu analytických dokumentov, dátových súborov a podkladov

 

 

Kontaktujte nás a my Vám radi pomôžeme sumarizovať, selektovať, analyzovať a zhodnotiť Vaše dáta a potreby.

 

 

 

Vedeli ste, že...?

Analýzou je častokrát nesprávne označovaný výsledný hodnotiaci materiál, prinášajúci zvyčajne popis aktuálneho stavu skúmanej problematiky, metodických krokov, zistených skutočností a identifikovaných príčin a dôsledkov, vrátane návrhov na potenciálne riešenia, či odporúčania do budúcnosti. Analýza je však v skutočnosti z odborného i vedeckého hľadiska len najčastejšie využívanou metódou, pomocou ktorej zisťujeme príčiny, dôsledky či kauzálne súvislosti a nie finálnym dokumentom, resp. výsledkom. Toto označenie sa však v súvislosti s hodnotiacimi správami či výsledkami zisťovaní tak vžilo do bežného slovníka ľudí, že len málokto si tento rozdiel skutočne uvedomuje.

Späť na služby >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016